-->

SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Formalności związane ze świadczeniami

Rodzice mają prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. W tym celu należy zgłosić się do ZUS z następującymi dokumentami:

  • odpis Aktu Urodzenia z adnotacją, że Dziecko urodziło się martwe
  • wniosek (do pobrania w ZUS-ie)
  • dowód osobisty (jednego z rodziców)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (jednego z rodziców)
  • rachunki związane z pogrzebem (trumienka)
Kodeks Pracy przewiduje 8-tygodniowy urlop macierzyński dla pracownicy, której Dziecko urodziło się martwe. Aby z niego skorzystać, kobieta musi przedstawić pracodawcy Aktu Urodzenia z adnotacją, że Dziecko urodziło się martwe.


„W razie urodzenia dziecka martwego (…) ubezpieczonej przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka.” (Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społeczne-go w razie choroby i macierzyństwa; stan prawny na dzień 1.06.2012 r.)

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”