-->

SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Kościół a dzieci zmarłe przed narodzeniem

Dziecko, które umiera w łonie matki jest takim samym człowiekiem, jak każdy z nas. Należy mu się, tak jak każdemu człowiekowi, szacunek, godne traktowanie i godny pogrzeb. Rodzice mają prawo do pochówku swego zmarłego dziecka, niezależnie od wieku, jakie osiągnęło ono w łonie swej matki.

Papież Benedykt XVI w bulli „Spes orandi” (Modląca się nadzieja) stwierdza, że dzieci nienarodzone z przyczyn poronienia lub aborcji, mimo braku chrztu, dostąpią zbawienia i należy się im pogrzeb.

W Kościele uznaje się chrzest pragnienia, czyli włączenie do rzeczywistości zbawczej kogoś, kto zamierzał, a z różnych powodów nie był jeszcze w stanie przyjąć chrztu sakramentalnego. W przypadku chrztu dzieci, pragnienie i potrzebną do przyjęcia chrztu wiarę mają rodzice lub opiekunowie. Możemy to odnieść również do sytuacji Dziecka zmarłego w wyniku poronienia, które z pewnością zostałoby ochrzczone, gdyby tylko przyszło na świat, bo taki był zamiar jego rodziców. [o. R. Pilch OP]

Rada Naukowa KEP, po zaciągnięciu opinii profesorów teologii, wydała Opinię teologiczną o losie dzieci zmarłych bez chrztu: „(…) należałoby uznać, że dzieci umierające bez Chrztu zostają uwolnione od grzechu pierworodnego za pośrednictwem pragnienia Chrztu, zawartego w akcie wiary Kościoła, wyrażonego w jego modlitwie wstawienniczej o zbawienie wszystkich. Ponieważ każdy sakrament dokonuje się w wierze Kościoła, który go sprawuje z mandatu Chrystusa, także sakrament Chrztu dzieci jest sprawowany w tej wierze i dlatego nie widać rozumnych podstaw dla wyłączenia dzieci nieochrzczonych z powszechnej zbawczej woli Boga (…).”

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (19.01.2007 r.) – tekst dostępny: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_pl.pdf

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”